Regulamin

 

  1. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: http://www.pphaltima.pl jest firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALTIMA Katarzyna Waliczek(zwana w dalszej części sklepem internetowym) z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 26, wpisaną do CEIDG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie internetowym

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

5. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

  1. Realizacja zamówień. 

1. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane będą następnego dnia roboczego.

2. Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które skorzystają ze sklepu internetowego.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu i dostawy. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji zamówienia.

4. Obrazy produktów zamieszczone w sklepie mają jedynie charakter poglądowy. Kolory, geometria oraz widoczność szczegółów mogą delikatnie odbiegać od rzeczywistości z powodu zbyt dużej kompresji obrazów, ustawień ekranu po stronie zamawiającego lub słabej jakości obrazu.

5. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon fiskalny lub na życzenie Klienta po otrzymaniu kompletnych danych z numerem NIP-u faktura VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i doręczania faktur VAT w formie elektronicznej.

  1. Formy płatności - Wysyłka towaru

1. Płatności za zakupy i dostawę towarów można uiszczać w formie przelewu pieniędzy na konto firmy, podane na stronie sklepu, jak również dokonując płatności za pobraniem poprzez kuriera.

2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób, a czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie przesyłki, wynikające z nieterminowości [operatora pocztowego lub kuriera].

  1. Gwarancja, niezgodność z umową i zwroty towarów

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta.

3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na swój koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru.

5. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieuszkodzonymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu. Zwrot równowartości ceny towaru następuje za pośrednictwem przelewu lub przekazu pocztowego. Sklep nie zwraca kosztów wysyłki towaru.

6. Na wszystkie produkty udzielana jest 12 miesięczna gwarancja.

7. W przypadku stwierdzenia istnienia ukrytych wad towaru Klient ma prawo do reklamacji produktu. W tym celu powinien wysłać go na adres firmy. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.
8
. Koszty wysyłki i odesłania reklamowanych towarów pokrywa Sprzedający. Koszty wysyłki towarów zwracanych pokrywa Nabywca. Sklep nie odbiera przesyłek wysyłanych za pobraniem.

  1. Polityka prywatności

1. Wypełnienie formularza z danymi równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby obsługi klienta i realizowania zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2. Operator sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1

3. Właściciel serwisu internetowego zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących osób odwiedzających serwis.

4. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim, będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji z nimi.

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w sklepie są własnością firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALTIMA Katarzyna Waliczek, która prowadzi sklep: http://www.pphaltima.pl lub udostępnione za zgodą firm współpracujących. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

VI.Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

2. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Protokół zwrotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALTIMA Katarzyna Waliczek

41-807 Zabrze ul. Pyskowicka 26Sporządzone w dniu …………………………………………………………………………….

1.Imię i nazwisko zwracającego ………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..

3. Tel kontaktowy ………………………………………………………………………………

4. Adres e-mail ………………………………………………………………………………….

5. Nr zamówienia ……………………………………………………………………………….

6. Nazwa i ilość zwracanego towaru ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

7.Data otrzymania towaru ………………………………………………………………………

9. Nr paragonu lub faktury ……………………………………………………………………...

10. Środki pieniężne zwrócić przelewem na konto Bankowe …………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………….

lub przekazem pocztowym na adres …………………………………………………………………………………………………

 

---------------------------------------

Czytelny podpis zwracającego

NR KONTA: 22 1050 1298 1000 0092 6591 3781